Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Ochrona prywatności

OÅ›wiadczenie o ochronie danych wedÅ‚ug ogólnego rozporzÄ…dzenia o ochronie danych

1) Informacja dotyczÄ…ca zbierania danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy siÄ™, że odwiedzili PaÅ„stwo naszÄ… stronÄ™ internetowÄ… i dziÄ™kujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy PaÅ„stwa o zasadach postÄ™powania przy przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa siÄ™ wszelkie informacje dotyczÄ…ce możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.2 Administratorem danych na tej stronie internetowej w rozumieniu RODO – ogólnego rozporzÄ…dzenia o ochronie danych – jest Murrelektronik Sp. z o.o., al. RoździeÅ„skiego 188h, 40-203 Katowice, Polska, Tel.: +48 32 73000-20, Fax: +48 32 73000-23, E-Mail: info@murrelektronik.pl. Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Ta strona internetowa ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa i w celu ochrony przekazywanych danych osobowych i innych poufnych treÅ›ci (np. zamówieÅ„ czy zapytaÅ„ skierowanych do administratora) korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane poÅ‚Ä…czenie można rozpoznać po ciÄ…gu znaków „https://” i symbolu kÅ‚ódki na pasku przeglÄ…darki internetowej.

2) Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyÅ‚Ä…cznie do celów informacyjnych, czyli kiedy użytkownik nie chce siÄ™ rejestrować lub przekazywać nam innych informacji, zbieramy tylko takie dane, które zostanÄ… przekazane na nasz serwer przez przeglÄ…darkÄ™ internetowÄ… użytkownika (tzw. log serwera). Gdy użytkownik wywoÅ‚uje naszÄ… stronÄ™ internetowÄ…, zbieramy nastÄ™pujÄ…ce dane, które ze wzglÄ™dów technicznych sÄ… wymagane do wyÅ›wietlenia strony internetowej:

 • nasza odwiedzana strona internetowa
 • data i godzina dostÄ™pu
 • ilość wysÅ‚anych danych w bajtach
 • źródÅ‚o/odnoÅ›nik, za poÅ›rednictwem którego użytkownik trafiÅ‚ na stronÄ™
 • używana przeglÄ…darka internetowa
 • używany system operacyjny
 • używany adres IP (ewent. zanonimizowany)

Dane przetwarzane sÄ… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzglÄ™dnieniem naszego uprawnionego interesu w celu poprawy stabilnoÅ›ci i funkcjonalnoÅ›ci naszej strony internetowej. Dane nie sÄ… przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeÅ›li bÄ™dÄ… istnieć konkretne przesÅ‚anki co do niezgodnego z prawem korzystania z treÅ›ci.

3) Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z okreÅ›lonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. SÄ… to maÅ‚e pliki tekstowe, które sÄ… przechowywane na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakoÅ„czeniu sesji przeglÄ…darki, czyli po jej zamkniÄ™ciu, sÄ… ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostajÄ… na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika i umożliwiajÄ… nam lub naszym partnerom (pliki cookie dostawców zewnÄ™trznych) rozpoznawanie przeglÄ…darki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie staÅ‚e). Pliki cookie gromadzÄ… i przetwarzajÄ… informacje o użytkowniku w okreÅ›lonym zakresie jak np. dane dotyczÄ…ce przeglÄ…darki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie staÅ‚e sÄ… kasowane automatycznie po upÅ‚ywie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależnoÅ›ci od pliku cookie.

Częściowo pliki cookie sÅ‚użą do upraszczania procesu skÅ‚adania zamówieÅ„ poprzez zapisywanie ustawieÅ„ (np. zapamiÄ™tywanie treÅ›ci wirtualnego koszyka na wypadek późniejszych odwiedzin strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych przez implementowane przez nas pliki cookie odbywa siÄ™ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach zwiÄ…zanych z realizacjÄ… umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO w celu realizacji naszych uprawnionych interesów w zapewnieniu optymalnego, przyjaznego dla użytkownika i efektywnego korzystania ze strony internetowej.

WspóÅ‚pracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagajÄ… nam w sporzÄ…dzaniu atrakcyjnych ofert internetowych. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej na dysku twardym komputera użytkownika zapisywane sÄ… także pliki cookie naszych partnerów (pliki cookie dostawców zewnÄ™trznych). O korzystaniu z tego rodzaju plików cookie i o zakresie każdorazowo zebranych informacji zostanÄ… PaÅ„stwo poinformowani indywidualnie i oddzielnie w poniższych akapitach.

ProszÄ™ pamiÄ™tać, że mogÄ… PaÅ„stwo ustawić swojÄ… przeglÄ…darkÄ™ internetowÄ… w taki sposób, aby byli PaÅ„stwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli PaÅ„stwo zdecydować, czy chcÄ… PaÅ„stwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Każda przeglÄ…darka różni siÄ™ co do sposobu zarzÄ…dzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglÄ…darki, które objaÅ›nia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawieÅ„ plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglÄ…darki internetowej pod nastÄ™pujÄ…cymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/pl/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=uk#infochoices
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Należy pamiÄ™tać, odmowa zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że część opcji i usÅ‚ug bÄ™dzie dla użytkownika niedostÄ™pna.

4) NawiÄ…zywanie kontaktu

W ramach kontaktu z nami (np. za poÅ›rednictwem formularza kontaktowego czy e-maila) gromadzone sÄ… dane osobowe. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego użytkownik jest informowany o rodzaju zbieranych danych. Dane te sÄ… zapisywane i wykorzystywane wyÅ‚Ä…cznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiÄ…zania kontaktu, a także do celów administracyjnych. PodstawÄ™ prawnÄ… dla przetwarzanych danych stanowi nasz uprawniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytanie użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. JeÅ›li kontakt ma celu zawarcie umowy, dodatkowo obowiÄ…zuje podstawa prawna dotyczÄ…ca przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. JeÅ›li z okolicznoÅ›ci wynika, że dany stan rzeczy zostaÅ‚ wyjaÅ›niony, a na przeszkodzie nie stojÄ… żadne ustawowe obowiÄ…zki w zakresie przechowywania, dane użytkownika po przetworzeniu jego zapytania zostajÄ… skasowane.

5) Przetwarzanie danych podczas tworzenia konta użytkownika oraz do celów zwiÄ…zanych z realizacjÄ… umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe sÄ… zbierane i przetwarzane na przyszÅ‚ość do celów zwiÄ…zanych z realizacjÄ… umowy lub zwiÄ…zanych z utworzeniem konta użytkownika. O rodzaju zbieranych danych użytkownik jest informowany za poÅ›rednictwem okreÅ›lonych formularzy sÅ‚użących do wprowadzania danych. Skasowanie konta użytkownika jest możliwe w każdej chwili, w tym celu należy wysÅ‚ać wiadomość administratorowi na adres podany powyżej. Dane przekazane nam przez użytkownika zapisujemy i wykorzystujemy do celów zwiÄ…zanych z realizacjÄ… umowy. Po zrealizowaniu umowy lub skasowaniu konta dane użytkownika zostajÄ… zablokowane ze wzglÄ™du na terminy przechowywania wynikajÄ…ce z prawa podatkowego i handlowego, a po upÅ‚ywie tych terminów zostajÄ… skasowane, jeÅ›li użytkownik nie udzieliÅ‚ wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z jego danych lub też dalsze ustawowo dozwolone wykorzystywanie danych z naszej strony zostaÅ‚o zastrzeżone, o czym użytkownik zostanie poniżej odpowiednio poinformowany.

6) Wykorzystywanie danych użytkownika do celów zwiÄ…zanych z marketingiem bezpoÅ›rednim

6.1 JeÅ›li zapiszÄ… siÄ™ PaÅ„stwo do naszego newslettera, bÄ™dziemy PaÅ„stwu regularnie przesyÅ‚ać informacje na temat naszych ofert. W celu udzielenia zgody na wysÅ‚anie newslettera użytkownik musi obowiÄ…zkowo podać swój adres e-mail. Wszystkie inne dane sÄ… dobrowolne i sÄ… wykorzystywane wyÅ‚Ä…cznie w celu nawiÄ…zywania kontaktu z użytkownikiem. Podczas wysyÅ‚ania newslettera stosujemy tzw. procedurÄ™ double-opt-in. Oznacza to, że wyÅ›lemy newsletter w e-mailu tylko wtedy, jeÅ›li użytkownik udzieliÅ‚ swojej wyraźnej zgody na wysÅ‚anie newslettera. W takim przypadku wysyÅ‚amy e-mail, w którym użytkownik jest proszony o potwierdzenie przez klikniÄ™cie odpowiedniego linku, że chciaÅ‚by otrzymywać newsletter w przyszÅ‚oÅ›ci.

AktywujÄ…c link potwierdzajÄ…cy, użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podczas zapisywania siÄ™ do newslettera rejestrujemy adres IP użytkownika zapisany przez dostawcÄ™ usÅ‚ug internetowych (ISP) oraz datÄ™ i godzinÄ™ zapisu, co pozwala na monitorowanie ewentualnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail w późniejszym czasie. Dane zbierane przez nas w momencie zapisywania siÄ™ przez użytkownika do newslettera sÄ… wykorzystywane wyÅ‚Ä…cznie do celów reklamowych za poÅ›rednictwem newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikajÄ…c odpowiedni link podany w newsletterze lub wysyÅ‚ajÄ…c odpowiedniÄ… wiadomość do administratora wymienionego na poczÄ…tku tego dokumentu. Po zrezygnowaniu z otrzymywania newslettera adres e-mail użytkownika zostanie niezwÅ‚ocznie wykasowany z naszego rozdzielnika newsletterów, jeÅ›li użytkownik nie udzieliÅ‚ swojej wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego korzystania z danych w ustawowym zakresie, o którym użytkownik zostanie poinformowany w tym oÅ›wiadczeniu.

6.2 JeÅ›li użytkownik udostÄ™pniÅ‚ nam podczas zakupu produktów swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyÅ‚ania mu ofert na produkty z naszego asortymentu, które sÄ… podobne do zakupionych wczeÅ›niej. Zgodnie z § 7 ust. 3 UWG (ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) nie jest nam potrzebna do tego celu oddzielna zgoda użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa siÄ™ w tym zakresie wyÅ‚Ä…cznie z uwzglÄ™dnieniem naszego uprawnionego interesu w realizacji spersonalizowanego marketingu bezpoÅ›redniego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DGSVO. JeÅ›li użytkownik odmówiÅ‚ swojej zgody na wykorzystywanie swojego adresu e-mail do tego celu, maile nie bÄ™dÄ… przez nas wysyÅ‚ane. Użytkownik jest uprawniony do wycofania w każdej chwili swojej zgody na wykorzystanie jego adresu e-mail ze skutkiem na przyszÅ‚ość poprzez wysÅ‚anie odpowiedniej wiadomoÅ›ci odpowiedzialnemu podmiotowi wymienionemu na poczÄ…tku dokumentu. W takim przypadku użytkownik ponosi wyÅ‚Ä…cznie koszty przekazania wedÅ‚ug stawek podstawowych. Po wpÅ‚yniÄ™ciu wycofania zgody wykorzystywanie adresu e-mail do celów reklamowych zostanie niezwÅ‚ocznie wstrzymane.

6.3 Reklama rozsyÅ‚ana za poÅ›rednictwem poczty tradycyjnej

Ze wzglÄ™du na nasz uprawniony interes w spersonalizowanej reklamie bezpoÅ›redniej zastrzegamy sobie prawo do zapisywania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego użytkownika, a także – jeÅ›li użytkownik przekazaÅ‚ nam te informacje w ramach stosunku umowy – dane dodatkowe: tytuÅ‚, stopieÅ„ naukowy, rok urodzenia, zawód, nazwa reprezentowanej branży lub rodzaj wykonywanej dziaÅ‚alnoÅ›ci zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporzÄ…dzenia o ochronie danych) oraz do wysyÅ‚ania pocztÄ… interesujÄ…cych ofert i informacji o naszych produktach.

Użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na zapisywanie i wykorzystywanie swoich danych do tego typu celów, wysyÅ‚ajÄ…c podmiotowi odpowiedzialnemu stosownÄ… wiadomość.

7) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

7.1 Zbierane przez nas dane osobowe sÄ… przekazywane w ramach wykonywania umowy przedsiÄ™biorstwom transportowym realizujÄ…cym zlecenia dostaw, jeÅ›li jest to wymagane do celów zwiÄ…zanych z realizacjÄ… dostawy towaru. Dane dotyczÄ…ce pÅ‚atnoÅ›ci przekazujemy w ramach realizacji pÅ‚atnoÅ›ci wybranej instytucji kredytowej, o ile jest to wymagane w zwiÄ…zku z realizacjÄ… pÅ‚atnoÅ›ci. W dalszej części znajdujÄ… siÄ™ szczegóÅ‚owe informacje dotyczÄ…ce korzystania z usÅ‚ug operatorów pÅ‚atnoÅ›ci. PodstawÄ™ prawnÄ… dla przekazywania danych stanowi przy tym art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7.2 W celu wywiÄ…zania siÄ™ wobec klientów z naszych obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z umowy wspóÅ‚pracujemy z dostawcami zewnÄ™trznymi. Nazwisko oraz adres dostawy użytkownika podajemy wyÅ‚Ä…cznie do celów niezbÄ™dnych do realizacji dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7.3 Zamówienia sÄ… realizowane za poÅ›rednictwem dostawcy usÅ‚ug „plentymarkets” (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Nazwisko, adres oraz ewentualnie inne dane osobowe sÄ… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przekazywane sÄ… plentymarkets wyÅ‚Ä…cznie do celów zwiÄ…zanych z realizacjÄ… zamówienia online. Dane użytkownika sÄ… przekazywane wyÅ‚Ä…cznie w zakresie, który jest niezbÄ™dny do realizacji zamówienia. SzczegóÅ‚y dotyczÄ…ce ochrony danych w plentymarkets i polityki prywatnoÅ›ci w plentymarkets GmbH znajdujÄ… siÄ™ na stronie internetowej plentymarkets w zakÅ‚adce „plentymarkets.eu”.

8) Marketing internetowy

Stosowanie Google Ads Conversion- Tracking

Ta strona internetowa korzysta z systemu reklamowego online „Google Ads” oraz w ramach Google Ads ze Å›ledzenia konwersji Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Korzystamy z oferty Google Adwords, aby za pomocÄ… dziaÅ‚aÅ„ reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagÄ™ na nasze atrakcyjne oferty na zewnÄ™trznych stronach internetowych. W oparciu o dane z kampanii reklamowych możemy ustalić, na ile skuteczne sÄ… okreÅ›lone dziaÅ‚ania reklamowe. W ten sposób dążymy to tego, aby wyÅ›wietlać użytkownikom reklamy, które bÄ™dÄ… dla nich interesujÄ…ce, uatrakcyjnić naszÄ… stronÄ™ internetowÄ… oraz uzyskać rzetelne obliczenia kosztów reklamy.

Plik cookie zostaje uruchomiony w celu Å›ledzenia konwersji w momencie, gdy użytkownik kliknie reklamÄ™ Adss poÅ‚Ä…czonÄ… z Google. Pliki cookie to maÅ‚e pliki tekstowe, które sÄ… przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie tracÄ… swojÄ… ważność z reguÅ‚y po upÅ‚ywie 30 dni i nie sÅ‚użą do identyfikacji użytkowników. JeÅ›li użytkownik odwiedza okreÅ›lone strony internetowe, a plik cookie nie utraciÅ‚ jeszcze ważnoÅ›ci, Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknÄ…Å‚ reklamÄ™ i zostaÅ‚ przekierowany na tÄ™ stronÄ™. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Nie można zatem Å›ledzić plików cookie za poÅ›rednictwem stron internetowych klienta AdWords. Informacje uzyskane dziÄ™ki plikowi cookie do konwersji sÅ‚użą do sporzÄ…dzania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali siÄ™ na Å›ledzenie konwersji. Klienci otrzymujÄ… liczbÄ™ wszystkich użytkowników, którzy kliknÄ™li ich reklamÄ™ i zostali przekierowani na stronÄ™ z tagiem Å›ledzenia konwersji. Nie zawierajÄ… jednak informacji, które mogÅ‚yby umożliwić identyfikacjÄ™ użytkowników. JeÅ›li użytkownik nie chce uczestniczyć w Å›ledzeniu, może zablokować tÄ™ opcjÄ™, dezaktywujÄ…c plik cookie Å›ledzenia konwersji Google za poÅ›rednictwem swojej przeglÄ…darki internetowej w zakÅ‚adce „Ustawienia użytkownika”. W ten sposób użytkownik nie zostaje ujÄ™ty w statystykach Å›ledzenia konwersji. Korzystamy z Google Ads ze wzglÄ™du na nasz uprawniony interes w celowanej reklamie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach korzystania z systemu reklamowego online Google Ads dane osobowe mogÄ… być przesyÅ‚ane także na serwery Google LLC w USA.

Google LLC z siedzibÄ… w USA posiada certyfikacjÄ™ w zakresie porozumienia „Privacy Shield” miÄ™dzy UE i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

Pod poniższym adresem internetowym znajduje siÄ™ wiÄ™cej informacji na temat przepisów dotyczÄ…cych ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=pl

Użytkownik może trwale dezaktywować pliki cookie dla reklam, wybierajÄ…c odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglÄ…darki lub pobierajÄ…c i instalujÄ…c wtyczkÄ™ przeglÄ…darki, która jest dostÄ™pna pod poniższym linkiem:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Należy pamiÄ™tać, że po dezaktywacji plików cookie część opcji i usÅ‚ug z tej strony internetowej może być niedostÄ™pna.

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

9) NarzÄ™dzie analizy statystyk serwisów

Google (Universal) Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje Google (Universal) Analytics, narzÄ™dzie analizy statystyk serwisów Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiajÄ… analizÄ™ korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie dotyczÄ…ce sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) sÄ… z reguÅ‚y przekazywane na serwer Google i tam też przechowywane – w tym przypadku może również dojść do przesyÅ‚ania informacji na serwery Google LLC w USA.
Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics wyÅ‚Ä…cznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, co zapewnia anonimizacjÄ™ adresu IP dziÄ™ki zastosowaniu skrótu i wyklucza możliwość bezpoÅ›redniej identyfikacji osób. DziÄ™ki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wczeÅ›niej przez Google w paÅ„stwach czÅ‚onkowskich UE lub w innych paÅ„stwach bÄ™dÄ…cych stronÄ… porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjÄ…tkowych przypadkach peÅ‚ny adres IP jest przekazywany na serwer Google LCC w USA i tam skracany. W tych wyjÄ…tkowych przypadkach przetwarzanie odbywa siÄ™ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzglÄ™dnieniem naszego uprawnionego interesu w zakresie statystycznej analizy zachowania użytkownika w celach optymalizacyjnych i marketingowych.
Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporzÄ…dzania raportów o aktywnoÅ›ci na stronie internetowej i dalszej realizacji usÅ‚ug zwiÄ…zanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglÄ…darkÄ™ użytkownika w ramach Google (Universal) Analytics nie jest Å‚Ä…czony z innymi danymi Google.
Zapisywanie plików cookie użytkownik może zablokować za pomocÄ… odpowiednich ustawieÅ„ w oprogramowaniu swojej przeglÄ…darki. Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usÅ‚ugi oferowane przez stronÄ™ internetowÄ… mogÄ… być niedostÄ™pne. Ponadto użytkownik może zablokować opcjÄ™ rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszÄ…cych siÄ™ do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierajÄ…c i instalujÄ…c wtyczkÄ™ przeglÄ…darki dostÄ™pnÄ… pod linkiem poniżej:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
W ramach alternatywy dla wtyczki przeglÄ…darki lub w przeglÄ…darkach urzÄ…dzeÅ„ mobilnych użytkownik może kliknąć link podany poniżej w celu ustawienia pliku cookie opt-out, co spowoduje zablokowanie możliwoÅ›ci rejestrowania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej (plik cookie opt-out dziaÅ‚a tylko w tej przeglÄ…darce i tylko dla tej domeny; po skasowaniu plików cookie w tej przeglÄ…darce użytkownik musi ponownie kliknąć nastÄ™pujÄ…cy link): WyÅ‚Ä…cz Google Analytics
Więcej informacji o Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
Na wypadek przekazania danych osobowych do Google LLC z siedzibÄ… w USA, firma Google LLC posiada certyfikacjÄ™ w zakresie porozumienia „Privacy Shield” miÄ™dzy UE i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list
W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

10) Prawa osoby, której dane dotyczÄ…

10.1 ObowiÄ…zujÄ…ce prawo ochrony danych zapewnia PaÅ„stwu liczne prawa wobec administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie PaÅ„stwa danych osobowych (prawo do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostaÅ‚y wymienione poniżej:

 • Prawo dostÄ™pu przysÅ‚ugujÄ…ce osobie, której dane dotyczÄ… zgodnie z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • Prawo do usuniÄ™cia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • ObowiÄ…zek powiadomienia o sprostowaniu lub usuniÄ™ciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzaniazgodnie z art. 19 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

10.2 PRAWO DO GŁOSZENIA SPRZECIWU

JEÅšLI W RAMACH WYWAÅ»ENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAÅ»AJÄ„CY UPRAWNIONY INTERES, W KAÅ»DEJ CHWILI MAJÄ„ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOÅ»ENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJÄ„CYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.
JEÅšLI SKORZYSTAJÄ„ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOÅšNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEÅšLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJÄ„CE POWODY ZASŁUGUJÄ„CE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJÄ„CE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDÄ„ PRZEWAÅ»AĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOÅšCIAMI LUB, JEÅšLI PRZETWARZANIE SŁUÅ»Y CELOM ZWIÄ„ZANYM Z DOCHODZENIEM , WYKONYWANIEM LUB OBRONÄ„ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEÅšLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SÄ„ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W CELACH ZWIÄ„ZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOÅšREDNIM, MAJÄ„ PAŃSTWO PRAWO W KAÅ»DEJ CHWILI PRAWO ZŁOÅ»YĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU OKREÅšLONYCH DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIÄ„ZANYCH Z REKLAMÄ„ TEGO RODZAJU. SPRZECIW MOÅ»NA ZŁOÅ»YĆ W SPOSÓB OPISANY POWYÅ»EJ.

JEÅšLI SKORZYSTAJÄ„ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOÅšNYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIÄ„ZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOÅšREDNIM.

11) Okres zapisywania danych osobowych

Okres zapisywania danych osobowych oblicza siÄ™ na podstawie ustawowych terminów przechowywania (np. terminów przechowywania wynikajÄ…cych z prawa handlowego i podatkowego). Po upÅ‚yniÄ™ciu terminu odpowiednie dane sÄ… regularnie kasowane, o ile nie sÄ… już niezbÄ™dne do realizacji umowy lub przygotowania zawarcia umowy i/lub po naszej stronie nie istnieje uprawniony interes w zakresie dalszego przechowywania danych.


DOCID: ##ITK-31f0b9fc8f3d9ceaa946551c5dfaf7a1##


Version: 202006240007

* plus VAT, plus Koszty wysyłki